جستجوگر

جستجوگری در زندگی خود باشیم

جستجوگر همانند کودکی است

که به پدر خود می گوید پدر من مدیون شما هستم

و از شما تشکر می کنم

ولی از این پس می خواهم

روی پای خودم بایستم

شاید کار سختی باشد

چون دیگر خودتان مسئول کارهای خودتان هستید

ولی این گوشه ای از راه تکاملی است

که باید برای خودتان

برای رسیدن به آگاهی انجام دهید .

/ 2 نظر / 4 بازدید
سیاوش

دلام[پلک] ممنون که سر زدی

دریا

پاهایم دوستدارند محکم بمانند تو دستم را بگیر تا خودم رابیابم من که بجز تو کسی را ندارم هیچکس هم جز تو مرا دوست ندارد من دل امید به لطفت تو دارم تا در تاریکیها خودم را بیابم تا به تو برسم دوستتدارم