نور درون

نور درونت را که پیدا کنی

‌زندگی ات به شادمانی مطلق دگرگون می شود

این زندگی شادمان

زندگی مسری نام دارد

زندگی که به همه کس سرایت می کند.

/ 1 نظر / 6 بازدید
ذکریا

از صدای گذر آب چنان می فهمم، تندتر از آب روان عمر گران می گذرد. زندگی را نفسی ارزش غم نخوردن نیست ، آنقدر سیر بخند تا که غم از رو برود ایام به کام