قطره می میرد

خدا بی حد و مرز،

بی نهایت و پهناور است.

خدا دریاست و ما قطره ای شبنم.

باید که هنر نیست شدن در دریا را بیاموزیم.

این کار شهامت می خواهد، زیرا نیست شدن در دریا یعنی مردن قطره.

تا زمانیکه قطره نمیرد دریا نمی تواند متولد شود. آنگاه که بذر بمیرد درختی تنومند

متولد می شود. بذر نیست می شود و فقط از راه نیست شدن بذر است

که درخت هست می شود.

/ 1 نظر / 12 بازدید
غریب

من دلم میخواهد قفسی را که در ان بغض قناری پیداست بگشایم تا بفهمد که رهایی زیباست