یا کریم ....

بایزید بسطامی را پرسیدند :
اگر در روز رستاخیز
خداوند بگوید چه آورده ای؛
چه خواهی گفت؟
بایزید فرمود :
وقتی فقیری بر کریمی وارد میشود ,
به او نمیگویند چه آورده ای.
بلکه میگویند چه میخواهی؟

/ 0 نظر / 49 بازدید