راه روشنایی

در زندگی چیزهایی هست

که اگر با دقت نگاهشان کنی می فهمی شان

با دلی بی پیرایه ذهن خود را باز کن

اگر احساس تو نفس بکشد

تو به بیداری می رسی

اگر بیداری خود را مزه مزه کنی

به روشنی می رسی

/ 1 نظر / 4 بازدید