گوش بسپار

گوش بسپار . . .

     صدای خنک باد

         به اندیشه زیبای درخت

            به افق

                به هوای نم باران بهار

                   به صدای خورشید

                       به صدای یک دوست

به صدای چشمی که تو را می بیند

             به صدای گوشی که تو را می شنود

       به صدای حسی که تو را می بوید

            گوش بسپار همین نزدیکی است

                 گوش بسپار . . .

                     که در آغوش خدایی اکنون

/ 4 نظر / 15 بازدید
قلم

من خدایی دارم که در این نزدیکی است...[گل]

سارا

می دانـــــــم...!! از من که سالهاست گفته ام...!! * ایاک نعبد *...!!... اما به دیگران هم دلسپرده ام...!! ... از مـن که سالهاست گفته ام...!! * ایاک نستعین*...!! اما به دیگران هم تکیه کرده ام...!! اما رهایــم نـــکن...!! بیش از همیــــشه دلتنــــــگم...!! به انــــدازه ی تمـــام روزهای نبــــودنم...! [گل][گل][گل][گل][گل] زیبابود سپاس