راه منحصر به فرد

ما تنها زاده می شویم

با تفکری منحصر به فرد

و راهی منحصر به فرد

پس بیائیم

دنبال راه خودمان باشیم

و گرنه باید تمام راههای دیگران را تجربه کنیم

/ 1 نظر / 5 بازدید
دریا

خداونداراهم را باعشقت را برایم نمایان کن تا از ظلمت نفس رها شوم