عقل می گوید راه آسان را انتخاب کن

او هیچ وقت در راه هــــــای پیچیده و

بی قانون راه نمی گذارد عـقل ریاضی

را دوست دارد چــــون دارای قـاعده و

قانونی بــرای خــودش اســــت عـقـل

منـطق را می پـــــسنــدد در مــنطــق

هــمــه چــیــز ســـر راست است .اما

عــقل شــاعــری را نمی پسندد چون

خیــلی ســر راســت و آسـان نیست.

الــــبته اسـتـثـنا هــایـتی هـم هست

عشق یک معمــای کامل است

پیچیـده و بی قــانون ،هیچ وقت

ســـر راست نخواهد بود به این

دلیل عقل هیچ وقت پا در جاده

عشــــق نـــــخواهـــد گذاشت