آمده ام ای شاه پناهم بده

خط امانی ز گناهم بده

              

                    

نمی دانم در وصفت چه بگویم

راستی یادم رفته بود

ما که هستیم که بتوانیم

تو را وصف کنیم

یا ضامن آهو