وقتی آرزو می کنی

می خواهی فریاد بزنی

خدایا به من ندادی

آنچه را که باید می دادی

این یعنی ناشکری

این یعنی . . . چه بگویم

بیاییم هیچ آرزویی نداشته باشیم

وقتی آرزوها از بین می رود

شما وجد و سرور واقعی

را درک خواهید کرد

دوروبرتان در هر طرفتان خدا را

نظاره خواهید کرد