خدایا راه هدایتت را گم کرده ام

کاش آن ماهی کوچکی بودم

که در قعر اقیانوس در آن تاریکی

راه را خوب و درست می پیماید

کاش آن سنگی بودم

که در فضا در حال حرکت هوس می کردم

تا به محدوده انسانها بیایم

ولی گفته بودی که محدوده تفکر انسانها سوزان است

ولی من می آمدم و در این محدوده سرکی می کشیدم

و انسانها با سوختن من لذت می بردند

و نام مرا ستاره دنباله دار می گذاشتند