دیگر از این می نشوم مست من

دیگر از این جان نشوم هست من

هم دل و دین دادم و هم عقل و جان

عمر به سر رفت و چه در دست من

                                                      وحید