ما نمی توانیم

از جهان بخواهیم

که دگرگون شود تا

ما احساس خوشبختی کنیم

اما می توانیم

توقعاتمان را با جهان

همسان کنیم

تا احساس خوشبختی نمائیم