چه کسی می تواند بفهمد بیانش کمی مشکل است

در کلام نمی گنجد لاجرم باید کوچکش کرد تا قابل بیان باشد

همه خواهند مرد حتی انسان عاشق

حتی انسان بخشنده

حتی انسان خوب

پس چه چیزی میرا نیست

چه چیزی از دست نمی رود

چه چیزی می ماند

و این عشق است که می ماند نه انسان عاشق

و این بخشش است که می ماند نه انسان بخشنده

و این خوبی است که می ماند نه انسان خوب

پس اگر می خواهی نامیرا باشی

باید

عین عشق شوی

عین بخشش

عین خوبی