وقتی بدانی

که مسئول نیت های خود هستی

در خواهی یافت که مسئول

تمام دنیای خود هستی