زیادند کسانی که همه چیز دارند ولی تو را ندارند

و اندک اند کسانی که تو را دارند و هیچ چیز ندارند