تنهایی. . .

بعضی از این اتفاق رنج می برند

و برخی انرژی می گیرند

اگر در همین لحظه تنهایی

بدانی این وضعیت را خودت انتخاب کرده ای

انتخاب کرده ای تا با خود صمیمیت تنها باشی

و او را بیابی

اگر این وضعیت را درک کنی

می توانی

انرژی بگیری

زیرا بسیاری برای تنها شدن با خود خویش

بسیار زحمت می کشند

و تو این را در اختیار داری.