باید سکان کشتی احساسات

را در دست بگیریم

باید ناخدای این کشتی شویم

این کشتی را می توانیم

در جزیره کوچک و پرت عصبانیت

به گل بنشانیم

یا به سوی ساحل

زیبای آرامش و بخشش

هدایت کنیم

باید بدانیم که سکان این کشتی

در دست ماست

و ماییم که آن را هدایت می کنیم