به یاد داشته باشید

که شما به عنوان یکی

از مخلوقات شکوهمند خداوند

ازنیرویی سرچشمه گرفته ایدکه تنها

شدن و امکانپذیر بودن را می شناسد.

شما از قدرت لایزالی سرچشمه

گرفته اید و خود نیز قدرتی

لایزالی هستید و توانایی

این را دارید که با خالق

خودبه تدریج یکی شوید