جمال چون تو به چشم و نگاه پاک توان دید 

                    به روی چون منی الحق دریغ چشم نگاهت

          در انتظار تو می میرم و در این دم آخر  

               دلم خوش است که دیدم به خواب گاه به گاهت

                                                                      شهریار