انعطاف داشتن

نسبت به حادثه های زندگی

بسیار خوب است

با افکار خشک

مغز خشک

و حرف های زمخت

و قیافه زمخت

و دیدگاه مغرورانه

ملایمت و لطافت

و آرامش زندگی خود را به هم می زنیم

انعطافپذیری

برخوردها را کاهش می دهند

و آزادی ما را و قدرت مانور ما را

افزایش می دهد