وقتی از زندگی خسته می شوید

و حوصله هیچ کس را ندارید

سعی کنید تا با کسی صحبت نکنید

چون ممکن است او را برنجانید

وقتی از زندگی خسته می شوید

به کوه بروید

طبیعت آماده است

تا به شما انرژی ببخشد

به خورشید فکر کنید

رودی ، جوی آبی پیدا کنید

و پاهایتان را درون آن بگذارید

به هیچ چیز فکر نکنید

آنگاه متوجه خواهید شد

که زندگی هم آنقدر که فکر می کنید

خسته کننده نیست

این تفکر شماست

که آن را خسته کننده

یا نیرو بخش می سازد