کسانی که دست و پا می زنند

در سطح می مانند

مثل شناگری که سعی دارد

بر روی سطح حرکت کند

ولی کسانی که آرامند

در عمق فرو می روند

مانند غواصان

اگر می خواهید در سطح بمانید

دست و پا بزنید

و اگر می خواهید

به عمق زندگی بروید و آن را بفهمید

کافی ست تا آرام باشید

چون تنها با آرامش می توانید به اعماق خودتان سفر کنید