باز رفتی و حسرت خوران حسرتت را می خورند

باز رفتی و دنیا پرستان مستجاب الدعوه شدند برای رفتنت

باز رفتی و عاشقان گریانت شدند

باز رفتی و محبان آرزویت را دارند

باز رفتی و دوستانت فطر را عید می گیرند

باز رفتی و . . .

باز رفتی و من ندانم . . .

که عاشقت بودم

         محبت بودم

               دوستت بودم

                  و یا حسرت خور

                             و دنیا پرست