بعضی ها می گویند

من می توانم ببخشم

ولی نمی توانم فراموش کنم

نمـــی دانــم چه در اندیشه دارند.

فراموش و بخشش شاید مکمل

هم دیگر باشند بهتر است

این افراد بگویند

من نمی توانم ببخشم