هر روز . . .

با خدای خود مناجات می کنیم

حرف می زنیم

درد و دل می کنیم

ولی هیچ گاه

به او اعتماد نمی کنیم

می گوئیم خدایا گرفتارم

ولی باید از این راه مشکل من حل شود

برایش راه حلش را هم می گوئیم

و این نشان بی اعتمادی به خداست

وقتی رها شویم و به او اعتماد کنیم

آن وقت است که درها گشوده می شود

همانگونه که خودش فرموده:

ما گرفتاری ها و مشکلات شما را

از جایی که انتظارش را ندارید رفع می کنیم