ما تنها زاده می شویم

با تفکری منحصر به فرد

و راهی منحصر به فرد

پس بیائیم

دنبال راه خودمان باشیم

و گرنه باید تمام راههای دیگران را تجربه کنیم