در شب های قدر . . .

بیدار ماندیم

ای کاش. . .

بیدار می شدیم