راه سلوک راه خداست

هر کسی راه خودش را دارد

هر کسی باید راه خودش را بپیماید

هیچ وقت راه دیگری را نرو. . .

چون به بی راهه رفته

تو خود می دانی در چه راهی باید سیر کنی

پیرو این و آن نباش

استفاده کن ،بپذیر ،ولی راه خودت را برو

خودت باش

خداوند راه را به تو نشان داده است

کافی است بگویی من آماده ام. . .

قدم در راه نه که او آماده پذیرایی است

بسم الله