می گویند متمدن شده ایم . . .

می گویند پیشرفت کرده ایم . . .

می گویند آینده از آن ماست . . .

هزا رو چهارصد و اندی سال

کسی آمد که سرنوشت بشریت را تغییر دهد

کسی امد که خودش و خاندان پاکش

چراغ های هدایت جامعه بشریت باشند

اما پیروانش آنها را سنگ زدند

کشتند و بیرون کردند

و بالاخره تکذیب کردند

همان گونه که ابراهیم و نوح و عیسی و موسی را اینگونه . . .

آری حالا هم همان هزار و چهارصد سال و اندی است

گویی زمان ایستاده است

باز هم سنگ می زنند و تکذیب می کنند

ولی متمدنانه و با پیشرفت .