شخصی که در خشم و غضب و کینه باقی می ماند

هرگز متوجه نیست که در حال صدمه رساندن به خود از درون می باشد

و شخصی که می بخشد و می گذرد

در واقع وارد یک زندگی جدید با خصائص صلح جویانه زیبا می گردد

و جایزه و هدیه او همان فعل بخشیدن است.