وقتی گرسنه ایم

ذهن معطوف به گرسنگی می شود

و کمی تمرکز بیشتری دارد

کافیست به او این اجازه را بدهیم

آهسته قدم برداریم

با تنفس های منظم و عمیق. . .

بیائیم وجود خدا را حس کنیم

با او قدم بزنیم

هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است

و چون بر می آید مفرح ذات

با هر نفسی انرژی خدایی را

در درونمان بفرستیم و شکر گذار باشیم

وبدانیم که او هر لحظه با ماست