بعضی وقتها اینقدر خودمونو گناه کار می دونیم

که ورد زبانمون میشه

یا ستار العیوب

به خدا می گیم

خدایا عیب های ما رو بپوشان

تا کسی نفهمه

ولی آیا خودمون هم نفهمیم که چه عیبی داریم

یعنی نمی خوایم این بوی بد گناه و غفلت رو

از وجودمون پاک کنیم

ولی بیاین به خدا بگیم

خدایا تو که ستار العیوبی

بیا و این عیوب ما رو به خودمون نشون بده

آره می خوام درستشون کنم

تا تو رو بهتر درک کنم