تو و فقط تو هستی که خود را می آفرینی

زندگی تو ،آفریده خود توست

هیچ کس را سرزنش نکن .

با واقعیت بی پرده و بی واسطه رو به رو شو .

ابعاد گوناگون خود را کشف کن

آنگاه یاد می گیری،

عشق می ورزی

و می بالی

و تبدیل می شوی به یک درخت پرشکوفه و پر میوه.

این زندگی یکباره ،کوتاه و تکرار ناپذیر را

شجاعانه و با دیدگاهی صد در صد مثبت زندگی کن