در پایان هر روز سعی کنیم

با خود خلوت کنیم

سعی کنیم تمامی افکار زائد

و حتی خوب را از ذهنمان بیرون کنیم

سعی کنیم شناور باشیم

خالی از هرگونه تفکر

بیائیم آرامش را برای چند لحظه کوتاه

تجربه کنیم