مهم نیست

که سلام کنیم

مهم این است

که سلاممان بوی چه می دهد

بعضی وقتها سلام می کنیم

و سلاممان بوی تعلق می دهد

گاهی بوی تملق

هنگامی برای تفخر

و هنگامی هم بوی تعفن

سلام بر آن سلامی که بی رنگ است

و هیچ بویی جز پاکی ، صداقت و سلامت ندارد