مهمترین هدف زندگی تو این است

که با خودت دوست و صمیمی باشی

خود حقیقی تو در اعماق وجود تو ساکن است

خود حقیقی تو که آرام است

و غرق امکانات بی شمار در اعماق وجود تو ساکن است

با وجود این باید نسبت به این خود ،

آگاه شوی

و با آن صمیمانه رابطه برقرار کنی