سلام بر یگانه مرد عالم هستی

سلام بر او که کسی نشناخته و نخواهد شناخت

سلام بر ناگفتنی ترین و بی نهایت ترین شخص عالم هستی