سینه مالامال درد است

                      ای دریغا مرحمی . . .

       دل ز تنهایی به جان آمد

                         خدارا همدمی . . .