باید به یاد داشته باشیم

 که ما از عشق و محبت الهی سرچشمه گرفته ایم
 
و اعمال و افکاری که با محبت هماهنگ نیستند
 
مانع از راهیابی بینش الهی درون ماست

بیائیم مواظب این افکار و اعمال باشیم