همیشه سری به دل خود بزن 

بی تردید خدا را در دل خود می یابی

خدا منزلی جز دل تو ندارد

وقتی دل تو از مهر و مهربانی و ملاطفت سرشار است

معلوم می شود که در دل خود با خدا دیداری داشته ای

دل تو میعادگاه تو و خداست

خدا در میعادگاه دل تو همیشه حاضر است

تو اما به این میعادگاه سر نمی زنی

تو همیشه غایب دل خود هستی

چشم خود را ببند

و بدان که همیشه در میعادگاه

خدا منتظر توست