وقتی سفت و سخت

به چیزی می چسبی

دیگر نمی توانی طبیعی زندگی کنی

به همین دلیل دچار تالم و افسردگی می شوی

و دیگر نمی توانی آزاد و دل آسوده زندگی کنی

خود را از وابستگی ها رها کن

و ذهن خود را خالی کن

کمی شجاعت داشته باش

تا کسی شوی

که بتواند تازه های بی پایان

خدا را جاودانه دریافت کند