تو آدمهایی را

که به آن ها محتاجی

به زندگی خود دعوت میکنی

هر آشنایی تازه ای

معنایی مهم در بر دارد

آشنایی با آدم های خوب

آدم های مهربان

آدم های خشک و کله شق

آدم های خود شیفته 

برای این که خوذ را بشناسی

باید آدم ها را ببینی

و از خلال ارتباط با آنها

جنبه گوناگون وجود خود را بهبود بخشی