هر پرسشی

و یا هر مشکلی

که داری مطمئن باش

بصیرتی و راه حلی برای

آن موجود است فرشتگان آماده اند

تا با بصیرت آسمانی خویش الهام

بخش زندگی تو باشند

فرشتگان آگاهی