عمر پر بهای خود را

در اندیشه آنچه گذشته است

و حسرت فرصت هایی که  از دست رفته است

هدر نده

دغدغه آینده را هم نداشته باش

ذهن خود را که بسته شده است

با آدم ها و حوادث

فرا بخوان و بفرست به جانب طبیعت زیبا

برو به تماشا بنشین

به خانه تکانی دل بپرداز

تا بشود دل بزرگ خدا