لحظه حال

همیشه بهترین امکانات را

در اختیار تو می گذارد اگر به این نکته

ایمان کامل پیدا کنی آن وقت همه خواسته هایت

چنان برآورده می شود که گویی منتظر بودند تا تو به آنها

فرمان بدهی.

لحظه حال

همیشه بهترین

لحظه و بهترین فرصت است