هر اندازه از نیروی باطنی خود آگاه شوید

به همان میزان به نیروی تفکر خود واقف خواهید شد

و در ضمن از اهمیت بیجایی که برای موضوعات

و عناصر دیگر قائل می شدید

مطلع می شوید

و دیگر ارزش چندانی برای آنها قائل نخواهید شد

در نهایت

آزادی

و آرامش

و نشاط

و وارستگی

را به ذهن خود خواهید داد .