معرفت به خاموشی نزدیکتر است

تا به سخن گفتن

عارف را چون چشم دل گشاده شود

چشم سر بسته شود

و جز او کسی نبیند