سالهاست که در وصف تو سرگردانم

در هر جا که رفتم تو را با نوایی می خواندند

و با بیانی تو را توصیف می کردند

اما همه آنها از توصیفت عاجز بودند

ولی این را می دانم که تو خود باید خود را توصیف کنی

و گرنه دیگران ناتوانند

تو به من نشان دادی که چگونه توصیفت کنم

و توصیفت را بشنوم تو گفتی که سکوت کن که سکوت

زیباست وقتی همه حروف از توصیفت عاجزند