منم که بی تو نفس می کشم زهی خجلت

مــگر تــو عفـــو کنی ور نه چیست عذر گناه

به عشـــق روی تــو روزی که از جــهان بروم

ز تـــربـــتم بـــدمد ســـرخ گل بجــای گـــیاه